expand menu button

Civiele techniek en constructies met beton

Wat doen de civiel ingenieurs van Veldheer Engineering?

Civiele Kunstwerken vertegenwoordigen grote investeringen in de toekomst. Naast veiligheid zijn beheer-, onderhoud en duurzaamheid belangrijke aspecten voor de eigenaar en beheerder van deze kunstwerken.

Civiele techniek is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten in de grond en ten doel hebben de mobiliteit en bereikbaarheid van de bevolking en bedrijven te bevorderen. Voorbeelden van dergelijke objecten zijn bruggen, gebouwen en wegen, maar ook de studie naar rivieren en kanalen valt onder civiele techniek. Civiele techniek is gericht op het benutten van onze leefomgeving. Een civiel ingenieur ontwerpt constructies voor civiele objecten. 

Veldheer Engineering beheerst het ontwerpen van constructies voor civiele objecten. (zie hiervoor enkele voorbeelden in ons portfolio). Zoals u ziet komen hierbij veel specialismen samen en dat maakt het voor de ontwerpers van Veldheer Engineering steeds tot een uitdaging. Onze civiel ingenieurs hebben ook kennis van uitvoeringstechnieken. De volgorde en wijze waarop een constructie wordt gebouwd is in veel gevallen bepalend voor het ontwerp.

Neem bijvoorbeeld het ontwerp van een brug. Een brug is veelal opgebouwd uit de materialen staal en beton. De brug heeft een fundering nodig voor landhoofden en pijlers en ook kennis van de bodem- en funderingstechnieken is nodig.  Over en onder de brug lopen verkeers-, spoor- en waterwegen en ieder type weg kent haar eigen Profiel van Ruimte en andere eisen om een veilig gebruik te garanderen.

Historisch perspectief

Ontwerp en aanleg van wegen, bruggen en kanalen was aan het begin van de 19e eeuw in het Verenigd Koninkrijk nog een verantwoordelijkheid van de genie en werd bedreven door de 'Royal Engineers'. Civiele techniek is ontstaan als tegenhanger van militaire techniek.  De toevoeging 'civiel' (Latijn: 'burger') is waarschijnlijk overgenomen uit het Verenigd Koninkrijk, waar onderscheid wordt gemaakt tussen de 'Royal Engineers' (de Genie) en de 'Civil Engineers'.

Tot in de jaren 70 van de 20e eeuw heette een civiel ingenieur nog weg- en waterbouwkundige. Maar al sinds het einde van de 19e eeuw omvat het werkterrein  veel meer dan het aanleggen van wegen en waterwegen met de daarbij behorende civiele kunstwerken.

De civiele techniek is, mede door een steeds grotere behoefte aan infrastructuur in een leefbare en veilige omgeving,  complexer geworden. Voorbeelden hiervan zijn ondergronds bouwen en meervoudig ruimtegebruik.

Deelgebieden in de civiele techniek

Tegenwoordig wordt onderscheid gemaakt in de volgende civieltechnische deelgebieden:

 • natte civiele techniek  (natte infrastructuur)
 • droge civiele techniek (droge infrastructuur)
 • aangepaste civiele techniek (aan omstandigheden in ontwikkelingslanden)

Civiele techniek is een breed vakgebied en kent daarom een verdere onderverdeling als volgt:

 • beton-, staal-, hout- en composiet-constructies
 • geo- en funderingstechniek (bouwen in en op de grond)
 • wegenbouwkunde (aanleg van wegen en spoorwegen)
 • waterbouwkunde (rivieren, kusten, kanalen, dijken, sluizen, stuwen, havens)
 • baggertechniek
 • offshore technologie (technologie voor bouwen en delfstofwinning op zee)
 • verkeerskunde (planning en ontwerp van wegen, verkeersafwikkeling, verkeersinfrastructuur)
 • hydrologie gezondheidstechniek (drinkwaterzuivering, riolering, afvalwaterbehandeling)
 • milieukunde (bodemverontreiniging, bodemsaneringstechnieken)
 • waterbeheer en veiligheid (regelen van een teveel of een tekort aan water, waterkwaliteit)
 • seismische techniek
Meer voorbeelden van civiele dienstverlening zoals bijvoorbeeld kademuren vindt u hier
Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands. ©, Veldheer Engineering B.V..